Ochrona danych

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – chcemy Państwu przekazać kilka istotnych informacji:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem, który przetwarza Państwa dane osobowe jest B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy, adres: 32-085 Modlnica, ul. Studzienki 10, REGON: 350230944, NIP: 6770021811, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000979631, zwaną dalej „B plus B”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W przypadku naszej firmy obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych nie występuje. Nie zmienia to faktu, że chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Wystarczy do nas napisać:
Adres korespondencyjny: 32-085 Modlnica, ul. Studzienki 10
Adres e-mail: rodo@bplusb.pl

3. Źródło pochodzenia danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane, które przekazali nam Państwo podczas dotychczasowej współpracy handlowej czy też podczas dokonywania zamówień na produkty Spółki.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do współpracy handlowo-marketingowej, w tym do:

 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją przez Spółkę dostawy produktów w ramach współpracy handlowej i zawartych umów;
 • wysyłania informacji o promocjach, ofertach handlowych, nowościach produktowych, kontaktowania się z Państwem w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności za Państwa zgodą poprzez e-mail lub telefon;
 • wysyłania informacji o prowadzonych eventach, organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji marketingowych, w których mogą Państwo brać udział;
 • lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celach archiwalnych (dowodowych), dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Wymóg/dobrowolności podania danych

Aby skorzystać z naszych usług i zawrzeć z nami umowę wymaganym jest aby Pani/Pan podali nam swoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędny warunek jej zawarcia. Konieczność podania danych jest również wymogiem ustawowym (np. przy dokumentacji sprzedaży dokonanej np. fakturą VAT). Dane, o które prosimy obejmują: adres e-mailowy, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefony. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz przesyłania ofert handlowych, marketingowych.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane nie dłużej niż to konieczne.

Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Jako firma mamy obowiązek przetwarzania danych, wynika to z przepisów o rachunkowości (prawo krajowe). Najważniejszym dokumentem, który nakłada na firmy i jednostki obowiązek gromadzenia i określa sposoby przechowywania dokumentacji księgowej jest ustawa o rachunkowości, a konkretnie art.4 ust.3 pkt. 6 oraz art.10 ust.1.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, Sąd, Prokuratura, itp. Dane osobowe będziemy udostępniać również naszym podwykonawcom, z którymi zawarliśmy osobne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych: firmom informatycznym oraz zapewniającym wsparcie infrastruktury IT, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i operatorom pocztowym, firmom ubezpieczeniowym, firmom windykacyjnym. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Pliki cookies

Strona internetowa firmy B plus B wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez serwis internetowy. Pliki te identyfikują komputer użytkownika i od tej pory na nim działają. Pliki cookies mogą zapamiętywać informacje na temat odwiedzanych stron internetowych przez użytkowników. Dostosowują one zawartości przeglądanych witryn do indywidualnych potrzeb oraz preferencji użytkowników. Plik cookie można wykorzystać do dostosowania stron HTML do użytkownika. Każdy użytkownik może nie zaakceptować polityki cookies, w tym przypadku należy pamiętać, że wyłączenie cookies może przyczynić się do ograniczenia niektórych funkcjonalności stron internetowych.

10. Wtyczka Facebook

Strona internetowa firmy B plus B korzysta z wtyczek należących do mediów społecznościowych oraz znaczników remarketingowych udostępnianych przez portal społecznościowy facebook.com, którego operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej zwany „Facebook”). Wtyczki te są oznaczone logiem Facebooka lub przyciskiem „Znajdź nas na Facebook” na stronie internetowej firmy B plus B.

Jeśli użytkownik otworzy stronę internetową zawierającą wtyczkę o tym charakterze z witryny internetowej firmy B plus B, zostanie ustawione bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką, a serwerem Facebooka. Zawartość wtyczek jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki przez Facebooka i zostaje włączona na stronie internetowej. Podczas korzystania z wtyczki, Facebook zostaje poinformowany o fakcie, że użytkownik otworzył odpowiednią stronę z naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku jego wizyta na stronie internetowej firmy B plus B może być powiązana z jego kontem. Jeśli nastąpi interakcja użytkownika z wtyczkami np. poprzez kliknięcie „Lubię to!”, lub wpisanie komentarza, to odpowiednie informacje zostaną przekazane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i zostaną przez niego przechowywane. Powodem i zakresem zbierania danych i informacji na temat sposobu, w jaki dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane przez Facebooka, a także prawa użytkownika w tym zakresie i stawienia opcji ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (www.facebook.com/policy.php).

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził o nim dane za pośrednictwem naszej strony internetowej musi wylogować się ze swojego konta na Facebooku przed wizytą na naszej stronie internetowej lub zablokować wtyczkę Facebook. Wtyczkę można znaleźć w narzędziach przeglądarki jako dodatek pod nazwą „Facebook Blocker”.

11. Cofnięcie zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda może zostać cofnięta przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: rodo@bplusb.pl

lub przesłanie pisma na adres:
B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-085 Modlnica
ul. Studzienki 10

12. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe są dostępne w Internecie, na oficjalnej stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać w dowolnym momencie modyfikowana przez B plus B i wejdzie w życie w dniu zmiany, o ile nie postanowiono inaczej.

Infolinia

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat materiałów budowlanych MOLEKO? Skontaktuj się z nami!